Skip to main content

Rekomenduojami teisės aktai

Teisės aktai

LIETUVOS HIGIENOS NORMA HN 117:2007 „GROŽIO PASLAUGŲ SVEIKATOS SAUGOS REIKALAVIMAI“ https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.302715/jpVOPYtlTH

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. V-75 „Dėl Sveikatingumo paslaugų rūšių sąrašo ir sveikatingumo paslaugų teikimo reikalavimų patvirtinimo“