Skip to main content

Asmeninės apsaugos priemonės

Asmeninė apsaugos priemonė (AAP)  darbuotojo naudojama arba dėvima priemonė, sauganti jį nuo rizikos ar rizikų, galinčių pakenkti darbuotojo saugai ir sveikatai. 

Pagrindinius saugos ir sveikatos reikalavimus asmeninėms apsauginėms priemonėms (toliau – AAP) nustato vienas iš trijų privalomų vykdyti Europos Sąjungos teisės aktų – AAP Direktyva 89/686EEC, kurios pagrindu parengti  Techninis Reglamentas “Asmeninės Apsaugos Priemonės” bei “Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsaugos priemonėmis nuostatai”.

AAP turi būti naudojama, kai negalima išvengti rizikos arba pakankamai jos apriboti kolektyvinėmis apsaugos techninėmis priemonėmis, darbo organizavimo priemonėmis, metodais ir tvarka.  

Kiekvienas darbdavys privalo suteikti savo darbuotojams saugias darbo sąlygas. Kad išvengti nelaimingų atsitikimų darbo vietose, darbuotojai privalo būti aprūpinti jiems priklausančiomis AAP.  

Darbuotojų teisės ir pareigos

 • Nepradėti dirbti be AAP, kai to reikalauja darbuotojų saugos ir sveikatos norminiai teisės aktai, tarp jų Universiteto vietiniai (lokaliniai) norminiai teisės aktai (saugos ir sveikatos instrukcijos darbo vietose), ir naudoti jas viso darbo proceso metu.
 • Rūpestingai prižiūrėti ir naudoti pagal paskirtį AAP, laiku pranešti padalinio vadovui apie jų susidėvėjimą, užterštumą, netinkamumą naudoti.
 • AAP turi būti naudojamos pagal AAP gamintojo parengtoje naudojimo instrukcijoje nurodytąją paskirtį ir naudojimo instrukcijas.
 • Pasinaudojęs AAP, padėti į tam skirtą vietą,

PROFESIONALIŲ CHEMINIŲ PRIEMONIŲ PARUOŠIMAS DARBUI

Kokios asmens saugos priemones būtinos dirbantiems su chemijos produktais?

Apsauga akims:

 • Apsauginis stiklas
 • Apsauginiai akiniai.
 • Veido skydas

Apsauga kūnui:

 • Prijuostė
 • Pirštinės
 • Avalynė
 • Chalatas
 • Spec. apranga Darbo
 • Laikyti tam skirtoje patalpoje sandariai uždarytas.
 • Nelaikyti kartu su maisto produktais.
 • Naudoti tik pagal paskirtį.
 • Prieš naudojant perskaityti instrukciją ir griežtai jos laikytis.
 • Naudoti taupiai.
 • Neliesti plikomis rankomis, neuostyti ir neragauti.
 • Dirbti su guminėmis pirštinėmis.
 • Vienu metu nenaudoti skirtingų valymo priemonių.