Skip to main content

Įmonių savikontrolė (RVASVT, GHP)

Maisto tvarkymo subjektai privalo taikyti individualią rizikos veiksnių analizės ir svarbių valdymo taškų (RVASVT) sistemą arba savanoriškai naudotis šakinėmis geros higienos praktikos (GHP) taisyklėmis. Tai nurodyta Lietuvos HN 15:2005 “Maisto higiena” 3 punkte, bei 2004.04.29 d. Europos parlamento ir tarybos reglamenteb(EB) Nr 852/2004 dėl maisyto produktų Higienos 5 straipsnyje.

Maisto tvarkymo subjektai savanoriškai gali pasirinkti jiems priimtiną savikontrolės sistemos diegimo variantą: RVASVT sistemą ar GHP taisyklių įgyvendinimą.

GHP taisyklės yra skirtos smulkiems ir vidutiniams maisto tvarkymo subjektams, padeda verslininkams įvertinti, analizuoti jų vykdomo verslo bendruosius, esminius maisto saugos reikalavimus, užtikrinančius gaminamų maisto produktų rizikos įvertinimą, saugos reikalavimų įgyvendinimą.

Lietuvos Respublikoje rizikos veiksnių analizės ir svarbių valdymo taškų (RVASVT) principais pagrįsta savikontrolės sistema maisto tvarkymo įmonėse pradėta įgyvendinti nuo 1998 metų. Nuo 2012 m. ši savikontrolės sistema yra įdiegta ir funkcionuoja 100 % šalies maisto tvarkymo subjektų. 

GHP taisykles smulkaus ir vidutinio verslo įmonės lengviau įgyvendina, todėl jos tampa vis populiaresnės.