Skip to main content

Kontrolė apima

 • Bendrų reikalavimų įvertinimą
 • Personalo asmens higienos reikalavimus
 • Maisto tvarkymo reikalavimus

Bendrų reikalavimų įvertinimą:

 • Ar patalpos tinkamo dydžio, išplanavimo, suremontuotos,  geros būklės, švarios, tvarkingos, ir įrengtos taip, kad būtų išvengta žaliavų ir produktų užteršimo.
 • Ar grindys, sienos, lubos, durys, langai atitinka higienos reikalavimus.
 • Ar užtikrinama tinkama ir pakankama natūrali ir (ar) mechaninė ventiliacija.
 • Ar užtikrinamas natūralus ir (ar) dirbtinis apšvietimas.
 • Ar tinkamai įrengtos darbuotojų persirengimo patalpos.
 • Ar tinkama nuotekų surinkimo sistema.
 • Ar tinkamai įrengti tualetai, pakankamas jų skaičius, užtikrinami higienos reikalavimai.
 • Ar tinkamai užtikrinamas tinkamas karšto ir (ar) šalto geriamojo vandens tiekimas .
 • Ar pakankamas patogiose vietose įrengtų rankoms plauti skirtų praustuvų, aprūpintų šaltu ir karštu tekančiu .vandeniu, rankų plovimo, dezinfekavimo ir sausinimo priemonėmis, skaičius.
 • Ar įrengta patalpa (vieta) valymo, dezinfekavimo medžiagoms, ir įrangai laikyti.
 • Ar užtikrinama, kad atliekos (maisto ir ne maisto) šalinamos tinkamu būdu, netampa taršos šaltiniu.
 • Ar naudojama maisto tvarkymui įranga ir inventorius sumontuoti taip, kad būtų galima valyti, jų paviršius lygus, lengvai plaunamas, dezinfekuojamas.
 • Ar užtikrinama kenkėjų kontrolė.
 • Ar užtikrinama, kad maisto produktams pervežti naudojamos transporto priemonės ir (ar) konteineriai švarūs, geros būklės, tinkamai prižiūrimi.

Personalo asmens higienos reikalavimus

 • Ar užtikrinama, kad visi maisto tvarkymo vietose dirbantys asmenys laikosi asmens higienos.
 • Ar užtikrinamas maistą tvarkančių asmenų mokymas maisto higienos klausimais.

Maisto tvarkymo reikalavimus

 • Ar įdiegta RVASVT principais pagrįsta savikontrolė (GHP ar RVASVT, nurodyti).
 • Ar užtikrinama, kad visuose tvarkymo etapuose maistas saugomas nuo užteršimo, laikomas tinkamomis sąlygomis (temperatūra, kaimynystė).
 • Ar užtikrinamas sušaldytų maisto produktų atšildymas tokioje temperatūroje, kuri nekelia rizikos.
 • Ar užtikrinamas išvežamų, pagamintų patiekalų atsekamumas.
 • Ar laikomasi draudimo naudoti kepimui neskirtus riebalus arba netinkamus kepimui riebalus.
 • Ar užtikrinama, kad patiekalai gaminami pagal standartų, technologinių aprašymų, receptūrų bei kitu norminių teisės aktų reikalavimus.