Skip to main content

Saugi ikimokyklinė įstaiga

Ikimokyklinio ugdymo įstaigose, vaikai iki 7 metų, praleidžia daug laiko, todėl jiems būtina sudaryti pačias saugiausias ugdymosi sąlygas. 

Sveikatos saugos reikalavimus ugdymo įstaigoje nustato Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“.

Ikimokyklinės ugdymo įstaigos veiklą gali vykdyti tik turėdamos leidimą – higienos pasą, kuris liudija, kad veiklos sąlygos atitinka visuomenės sveikatos saugos reikalavimus.

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programą gali vykdyti ne tik ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklos, bet ir laisvasis mokytojas ar kitas švietimo tiekėjas.

HN 131:2015 „Vaikų žaidimų aikštelės ir patalpos. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“