Skip to main content

Teisinis pagrindas

Pagrindiniai higienos reikalavimai socialinės globos įstaigoms

Socialinės globos įstaigų darbuotojai privalo tikrintis sveikatą kasmet vadovaujantis 

  • Socialinės globos įstaigų darbuotojai privalo išklausyti higienos ir pirmosios pagalbos teikimo mokymus 
  • Stacionarioje globos įstaigoje turi būti įmonės pirmosios pagalbos rinkinys, kurio sudėtis ir apimtis turi atitikti 2003 m. liepos 11 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo Nr. V-450 „Dėl sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijos teikiant pirmąją medicinos pagalbą, pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlių ir pirmosios pagalbos rinkinių“ reikalavimus (Žin. 2003,Nr. 79-3605) https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.216308/asr 
  • Jei soc. globos įstaiga vykdo ASP veikląji privalo vadovautis:
  • 2011m. Vasario 10d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V -133 patvirtintos Lietuvos higienos normos HN 125:2011 Suaugusių asmenų stacionarios socialinės globos įstaigos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ (Žin. 2011; Nr. 20-1006) https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.392765/asr
  • Jei įstaiga vykdo ASP veiklą (slaugą/gydymą), taip pat įstaiga turi vadovautis:
  • 2012 m. spalio 19d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V -946 patvirtintos Lietuvos higienos normos HN 47 -1:2012 „Sveikatos priežiūros įstaigos. Infekcijų kontrolės reikalavimai“  reikalavimais https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.435637
  • 2013m.liepos 18d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V -706 patvirtintos Lietuvos higienos normos HN 66:2013 “Medicininių atliekų tvarkymo saugos reikalavimai“ reikalavimais https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.453959