0

Triukšmas

Iš patalpų kylantis triukšmas neturi viršyti nustatytų didžiausių leidžiamų akustinio triukšmo lygių su grožio paslaugų teikimo patalpomis besiribojančiose gyvenamosiose ir visuomeninės paskirties patalpose.

Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. V-604 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ patvirtinimo“.