Skip to main content

Triukšmas

Iš patalpų kylantis triukšmas neturi viršyti nustatytų didžiausių leidžiamų akustinio triukšmo lygių su grožio paslaugų teikimo patalpomis besiribojančiose gyvenamosiose ir visuomeninės paskirties patalpose.

Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. V-604 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ patvirtinimo“.