Medicininių atliekų tvarkymo algoritmai Copy

Medicininių atliekų taikymo reglamentavimo visuomenės sveikatos saugos srityje algoritmai

 • Lietuvoje, kaip ir kitose Europos Sąjungos šalyse, galioja medicininių atliekų tvarkymo norminiai dokumentai, atitinkantys Europos Sąjungos direktyvas. 
 • Europos Sąjungos šalyse už medicininių atliekų tvarkymą (iki galutinio išvežimo) atsako sveikatos priežiūros įstaigos. 
 • Siekiant sumažinti pavojingų atliekų kiekį, naudojamasi įvairiomis priemonėmis, tačiau kiekviena šalis, rinkdamasi šias priemones, vadovaujasi skirtingais kriterijais.

Farmacinių atliekų taikymo teisinio reglamentavimo algoritmai

 • Pagal Atliekų tvarkymo taisyklių Atliekų sąrašo 18 skyrių, viena iš svarbių medicininių atliekų grupių yra farmacinės atliekos, kurioms taikomi 18 01 08* ir 18 01 09 kodai (18 01 08* – citotoksiniai arba citostatiniai vaistai, 18 01 09 – vaistai, nenurodyti 18 01 08 ). 
 • Šių atliekų tvarkymą reglamentuoja Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymas ir jo įgyvendinamieji teisės aktai. 
 • Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymas reglamentuoja farmacinę ir kitą veiklą, susijusią su vaistiniais, tiriamaisiais vaistiniais preparatais, veterinariniais vaistais, veikliosiomis ir kitomis vaistinėmis medžiagomis bei medicininės paskirties produktais, taip pat veterinarinės farmacijos veiklą, jos valstybinį valdymą ir kontrolę.
 • Įstatyme išskiriamas devintasis skirsnis, kuriame reglamentuojamas farmacinių atliekų tvarkymas, 42–47 straipsniai skirti farmacinių atliekų tvarkymo ypatumams.

42 straipsnis. Farmacinių atliekų surinkimas iš gyventojų

 1. Farmacinės atliekos surenkamos iš gyventojų ir farmacinių atliekų turėtojų, tvarkomos ir už jas apmokama Vyriausybės nustatyta tvarka.
 2. Už farmacinių atliekų, surinktų iš gyventojų, tvarkymą mokama iš valstybės biudžeto.

43 straipsnis. Farmacinių atliekų tvarkymas ir jo ypatumai

 1. Juridinis asmuo turi teisę tvarkyti farmacines atliekas tik turėdamas šio įstatymo nustatyta tvarka išduotą farmacinių atliekų tvarkymo, išskyrus šalinimą, licenciją.
 1. Šio straipsnio 1 dalyje nustatytas reikalavimas netaikomas juridiniams asmenims, surenkantiems farmacines atliekas iš gyventojų.

Lietuvos higienos normos HN 66 -2013 „Medicininių atliekų tvarkymo saugos reikalavimai“  – https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.453959 

 • Ši norma nustato žmonių sveikatos priežiūros ir su ja susijusių mokslinių tyrimų atliekų (toliau – medicininės atliekos) tvarkymo reikalavimus asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigose (toliau – sveikatos priežiūros įstaigos).
 • Ši norma privaloma sveikatos priežiūros įstaigoms, sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojams, teikiantiems paslaugas ne sveikatos priežiūros įstaigose, taip pat pagal kompetenciją kontroliuojančioms institucijoms.
 • Ši norma netaikoma tvarkant radioaktyviąsias medicinines atliekas – priežastis yra ta, kad radioaktyviųjų medžiagų saugiam tvarkymui taikomi kiti teisės aktai.

Lietuvos HN 66:2013

 • Nustatoma prievolė tvarkyti medicinines atliekas ir teikiant asmens sveikatos priežiūros paslaugas ne sveikatos priežiūros įstaigose. 
 • Ši asmens sveikatos priežiūros paslaugos teikimo ypatybė reikalauja, kad sveikatos priežiūros specialistas, suteikęs paslaugą, pavyzdžiui, paciento namuose, panaudotus vienkartinius gaminius, švirkštus, tvarsliavą ir kita, t. y. medicinines atliekas, tvarkytų pagal Lietuvos higienos normos HN 66 reikalavimus. 
 • Medicininės atliekos sveikatos priežiūros įstaigose tvarkomos nuo susidarymo vietos iki perdavimo atliekų vežėjui.