Помещения и их устройство

Jeigu mokykloje organizuojamas ikimokyklinis ar priešmokyklinis ugdymas, vaiko priežiūros sąlygos turi atitikti Lietuvos higienos normos HN 75:2010 „Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar)priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“.https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/e3c38860c53111e5a141fecd4d43d786

 • Mokymo klasės ir mokymo kabinetai, kuriuose vyksta pamokos, reikalaujančios susikaupti ir sutelkti dėmesį, turi būti izoliuotos nuo patalpų, kuriose vyksta fizinio ugdymo pamokos, muzikos, technologijų pamokos, taip pat nuo patalpų, iš kurių sklinda kvapai.
 • Triukšmas ir vibracija ugdymo proceso metu mokymo patalpose turi neviršyti teisės aktuose nustatytų ribinių dydžių.
 • Kiekvienam mokiniui mokymo klasėje turi būti skirta ne mažiau kaip 1,7 kv. m patalpos ploto, o elektronikos, tekstilės mokymo kabinetuose, gamtos mokslų (biologijos, chemijos, fizikos ar bendrajame gamtos mokslų) mokymo kabinete, kuriame atliekami tiriamieji darbai (toliau – gamtos mokslų kabinetas), – 2,4 kv. m, konstrukcinių medžiagų dirbtuvėse, mokomojoje virtuvėje – 3 kv. m.
 • Draudžiama mokymo klasėse ir mokymo kabinetuose įrengti drabužines.
 • Labai svarbu, kad mokykliniai stalai ir kėdės atitiktų mokinių ūgį. kad sėdinčių mokinių laikysena būtų taisyklinga (sėdint ant kėdės mokinio kojos per klubo ir kelio sąnarius turi būti sulenktos 90º kampu, visa pėda turi remtis į grindis; stalo aukštis turi būti toks, kad mokiniui dilbį padėjus ant stalo ranka per alkūnės sąnarį būtų sulenkta 90º kampu).
 • Reguliuojamo dydžio suolus lengviausiai galima pritaikyti mokinių ūgiui. 

 • Sėdėjimas mokinių ūgį atitinkančiuose suoluose yra viena iš profilaktinių priemonių taisyklingos laikysenos išsaugojimui. 
 • Stalai mokymo klasėje ir mokymo kabinete statomi atsižvelgiant į pamokos organizavimo formą. Atstumai tarp stalų turi būti tokie, kad mokiniai galėtų laisvai ir saugiai judėti tarp jų (pasiekti jiems skirtas mokymosi vietas, palikti jas, turėtų pakankamai erdvės kūno padėčiai keisti).

 • Sutrikusios klausos mokinio stalas turi būti vienvietis ir stovėti priešais mokytojo stalą, kad mokinys galėtų matyti mokytojo veidą, kai šis kalba. Specialioje klasėje sutrikusios klausos mokiniai turi sėdėti prie vienviečių stalų, kurie sustatomi puslankiu prieš mokytojo stalą. Aklasis mokinys turi sėdėti prie vienviečio stalo, pritaikyto vadovėliams Brailio raštu pasidėti ir rašymo priemonėms laikyti.

Mokykloje esančių stacionarių kompiuterizuotų vietų įrengimo reikalavimai:

 • kompiuterių spinduliuojamo elektromagnetinio lauko lygiai turi atitikti teisės akto reikalavimus;
 •  atstumas nuo monitoriaus ekrano iki mokinio akių turi būti ne mažesnis kaip 40 cm;
 • stacionari kompiuterizuota vieta turi būti suprojektuota ir įrengta taip, kad mokinys galėtų laisvai prie jos prieiti, turėtų pakankamai erdvės judėti bei kūno padėčiai keisti;
 • stalas ir jo paviršius turi būti toks, kad būtų galima patogiai išdėstyti monitorių, klaviatūrą ir kitus būtinus įrenginius, stalo paviršius turi būti matinis;
 • draudžiama prie vieno monitoriaus dirbti (atlikti duomenų įvedimo, tvarkymo operacijas) daugiau kaip vienam mokiniui. Šio higienos normos papunkčio nuostatos netaikomos, kai atliekamos trumpalaikės grupinės užduotys;
 • atstumas tarp monitoriaus su katodinių spindulių kineskopu užpakalinio paviršiaus ir kito monitoriaus ekrano turi būti ne mažesnis kaip 2 m, tarp monitoriaus ekranų šoninių paviršių – ne mažesnis kaip 1,2 m.