Требования к образовательному процессу в школах

Pamokų skaičius:

 • 1 klasėje negali būti daugiau kaip 5 pamokos,
 • 2–4 klasėse – 6 pamokos,
 • 5–10 klasėse, gimnazijos I–IV klasėse – 7 pamokos.

Pamokos trukmė:

 • 1 klasėje gali būti ne ilgesnė kaip 35 min.,
 • kitose klasėse – 45 min.
 • Jeigu ugdymo procesas yra organizuojamas kitokia mokymosi forma (projekto, didaktinio žaidimo, kūrybinio darbo ar kt.), nepertraukiamas mokymosi laikas gali būti koreguojamas, tačiau nepertraukiamo mokymosi trukmė neturi būti ilgesnė kaip 90 min. Šio punkto nuostatos netaikomos mokinių mokymosi pasiekimų patikrinimams (brandos egzaminams ir kitiems mokymosi pasiekimų patikrinimo būdams), vykdomiems pagal švietimo ir mokslo ministro patvirtintas mokymosi pasiekimų patikrinimų programas ir mokymosi pasiekimų patikrinimų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašą.

Pertraukos:

 • Pertraukos skiriamos mokiniams pailsėti, pavalgyti, jų fiziniam aktyvumui.
 • Pertraukų trukmė turi būti ne trumpesnė kaip 10 min.
 • Būtina viena ilgoji 30 min. pertrauka arba dvi pertraukos po 20 min., skirtos pietums.
 • Pritarus mokyklos tarybai pertraukų trukmė gali būti koreguojama, tačiau pertrauka negali būti trumpesnė kaip 5 min..

Pertraukoms per dieną skiriama:

 • 1–4 klasėse ne mažiau kaip 1 val. 10 min.,
 • 5–10 klasėse, I–IV gimnazijos klasėse – 1 val. 20 min.

 

 • Pamokos pirmoje pamainoje turi būti pradedamos ne anksčiau kaip 8 val. ir ne vėliau kaip 9 val.
 • Antroje pamainoje pamokas galima pradėti atsižvelgiant į mokyklos galimybes, bet jas būtina baigti ne vėliau kaip 19 val.
 • Mokyklai dirbant dviem pamainomis, 1–4, 10 klasių, gimnazijos II–IV klasių mokiniai turi mokytis pirmoje pamainoje.
 • Antroje pamainoje mokiniai gali mokytis ne ilgiau kaip vienus mokslo metus, po to būtina ne trumpesnė kaip vienų mokslo metų pertrauka, mokantis pirmoje pamainoje.
 • Mokiniams, kurie mokosi pagal suaugusiųjų bendrojo ugdymo programas, ugdymo procesas organizuojamas mokyklos nustatyta tvarka.
 • Fizinio ugdymo pamokos lauke gali būti organizuojamos esant ne žemesnei kaip minus 8 °C temperatūrai (mokiniams vilkint tinkamą sportinę aprangą ir avint tinkamą avalynę).  Oro užterštumui kietosiomis dalelėmis viršijus leistiną lygį fizinio ugdymo pamokos negali vykti lauke.
 • Mokyklos vadovas turi užtikrinti, kad mokiniai iki 18 metų ugdymo procese dalyvautų tik pasitikrinę sveikatą. Šio punkto nuostatos netaikomos ligoninių mokykloms.