Обеспечение безопасности туристических мероприятий

Turizmo renginiuose leidžiama dalyvauti:

 • Ikimokyklinio amžiaus vaikams ne daugiau kaip 4 valandas trunkančiuose turizmo renginiuose.
 • Vienos dienos trukmės žygiuose pėsčiomis, išvykose ir mokomosiose ekskursijose nuo 6 metų.
 • Dviejų dienų žygiuose pėsčiomis nuo 9 metų.
 • Žygiuose slidėmis, vandens turizmo priemonėmis nuo 12 metų.
 • Žygiuose dviračiais nuo 12 metų, o jeigu vaikai yra išklausę papildomą mokymo kursą ir turi mokyklos išduotą pažymėjimą – ne jaunesniems kaip 10 metų.
 • Sąskrydžiuose, varžybose – šių renginių nuostatuose numatyta tvarka.

Jaunesni negu 12 metų vaikai gali dalyvauti turizmo renginiuose tik turėdami tėvų arba teisėtų vaiko globėjų rašytinį sutikimą 

Vaikų grupei, dalyvaujančiai turizmo renginiuose, švietimo teikėjas skiria turizmo renginio vadovą. 

Didesnėms nei 15 vaikų grupėms skiriami 2 turizmo renginio vadovai. 

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų grupei, neatsižvelgiant į vaikų skaičių, skiriami ne mažiau kaip 2 turizmo renginio vadovai.

Švietimo teikėjas, užtikrindamas turizmo renginių dalyvių saugumą:

 • tvirtina turizmo renginio programą, dalyvių sąrašą, turizmo renginio vadovo(-ų) kandidatūrą(-as); 
 • saugos ir sveikatos klausimais moko ir atestuoja turizmo renginių vadovą(-us) vadovaudamasis Mokymo ir atestavimo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais bendrųjų nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 17 d. Nr. A1-287/V-611 (V.Žin. 2011 -76 -3683)  nustatyta tvarka.

Turizmo renginio vadovas, užtikrindamas turizmo renginių vaikų saugumą:

 • Rengdamas žygio, ekskursijos, išvykos programą numato detalų maršrutą (atsižvelgia į dalyvių amžių, jų pasirengimo lygį ir fizinę būklę, nustato išvykimo, atvykimo vietą ir laiką, nakvynės vietą).
 • Švietimo teikėjo nustatyta tvarka apie vykdomą turizmo renginį informuoja vaikų tėvus.
 • Supažindina grupės narius su pirmosios pagalbos teikimu ir naudojimusi pirmosios pagalbos vaistinėle, saugaus eismo taisyklėmis, aplinkosaugos, priešgaisrinės saugos bei maudymosi reikalavimais.
 • Saugos instruktažus su vaikais registruoja tam skirtame žurnale. 
 • Vadovaujantis patvirtinta turizmo renginio programa užtikrina vaikų saugą renginio metu, moka suteikti pirmąją medicininę pagalbą.
 • Turizmo renginiuose dalyvaujantys vaikai nuo 14 metų susipažinę su turizmo renginio organizavimo tvarka ir saugos reikalavimais pasirašo žurnale.