Vaikų žaidimų aikštelės: ką daryti, kad jos būtų saugios?

Prasidėjus vasarai, kur kas daugiau laiko vaikai praleidžia lauke rinkdamiesi aktyvius užsiėmimus vaikų žaidimų aikštelėse. Jų galima rasti ir bendrose miesto erdvėse, daugiabučių kiemuose ir bene kiekvienoje gyvenvietėje. Tai yra labai geros priemonės, skatinančios vaikų fizinį aktyvumą, gerinančios jų emocinę būseną. Todėl Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos (NVSC) primena pagrindinius vaikų žaidimų aikštelių įrengimo ir priežiūros reikalavimus.

Atsakingi eksploatuotojai ar savininkai

Pagal Lietuvos higienos normos HN 131:2015 „Vaikų žaidimų aikštelės ir patalpos. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ (HN 131:2015) reikalavimus, už žaidimų aikštelių priežiūrą ir saugą atsako juos eksploatuojantys juridiniai ar fiziniai asmenys. Savininkams nepaskyrus žaidimų aikštelių eksploatuotojo, už jų priežiūrą ir saugą atsako savininkai.

Atkreipiame dėmesį, kad prieš pradedant naudoti vaikų žaidimų aikšteles, turi būti įvertinta jų atitiktis Lietuvos standartų reikalavimams. Įvertinimą turi atlikti akredituota įstaiga. Išduotą kontrolės dokumentą privaloma saugoti.

Kasmet gauna skundų

Praėjusiais metais NVSC specialistai pagal gautus skundus patikrino keturias vaikų žaidimų aikšteles. Buvo užfiksuoti šie pažeidimai: prieš pradedant naudoti žaidimų aikštelę nebuvo patikrinta (įvertinta) jos atitiktis Lietuvos standartams; žaidimų aikštelė buvo įrengta prie pat automobilių stovėjimo aikštelės; vaikų žaidimų aikštelė įrengta netinkamu atstumu nuo buitinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo konteinerių aikštelių; žaidimų aikštelės smūgį silpninanti danga neturėjo atitikties sertifikato ar gamintojo deklaracijos, liudijančios dangos atitiktį joms taikomų Lietuvos standartų reikalavimams.

2021 m. NVSC pagal gautus skundus taip pat patikrino keturias vaikų žaidimų aikšteles, iš jų trijose buvo nustatyti pažeidimai.

Arčiau gatvės – aptvertos

NVSC specialistai primena, kad žaidimų aikštelės turi būti įrengtos ne arčiau kaip 10 m nuo šiukšlių konteinerių aikštelių, gatvių, automobilių stovėjimo aikštelių, elektros tinklo įrenginių ir ne arčiau kaip 15 m atstumu nuo automobilių saugyklų ištraukiamosios vėdinimo sistemos angų. Žaidimų aikštelė, kurios ribos nutolusios nuo gatvės važiuojamosios dalies mažiau nei 20 m, turi būti aptverta tvora ar gyvatvore. Tvora turi būti be išsikišančių, aštrių elementų ir įrengta taip, kad nekeltų rizikos užstrigti vaiko kūnui ar kūno daliai.

Svarbu, kad būtų sudaryta galimybė susisiekti su asmenimis, atsakingais už aikštelės eksploatavimą ir priežiūrą. Kiekvienoje vaikų žaidimų aikštelėje turėtų būti pritvirtinta žymena, kurioje būtų pateiktas telefono numeris, kuriuo galima skambinti įvykus avarijai, telefono numeris, kuriuo galima skambinti techninės priežiūros personalui, žaidimų aikštelės pavadinimas, adresas, savininkas, informacija apie tai, kokio amžiaus vaikams žaidimų aikštelė skirta bei kita reikalinga informacija.

Prižiūrėti ir valyti

Tinkamas dėmesys turi būti skiriamas jų priežiūrai – aikštelės turi būti valomos, žolė šienaujama, ištuštinamos šiukšliadėžės. Jeigu yra įrengtos smėlio dėžės, smėlį būtina uždengti neslidaus paviršiaus uždangalu. Smėlis žaidimų aikštelėse įrengtose smėlio dėžėse turi būti pakeičiamas ar atnaujinamas kiekvieną pavasarį ir pagal epidemiologines reikmes, taip pat susiteršus šiukšlėmis ar kitomis priemaišomis. Smėlyje neturi būti askaridžių, plaukagalvių, toksokarų echinokokų ir kitų helmintų kiaušinių.

Specialistai primena, kad vaikų žaidimų aikštelėse draudžiama sodinti ir auginti šiuos nuodinguosius augalus: amerikinę fitolaką, baltąjį čemerį, brugmansijas, darželinį pupmedį kt. Visą draudžiamų augalų sąrašą galite rasti HN 131:2015.


Primename, kad žaidimų aikštelės eksploatuotojas ar savininkas turi:

  • ne rečiau kaip 1 kartą per savaitę apžiūrėti aikštelę ir įvertinti rizikas, kylančias dėl įrangos naudojimo, vandalizmo (ar nėra sulūžusių detalių, ar jų netrūksta, kiti akivaizdūs pavojai);
  • ne rečiau kaip 1 kartą per 3 mėnesius, jei įrangos gamintojas priežiūros instrukcijoje nenurodė kitaip, įvertinti įrangos veikimą ir stabilumą, susidėvėjimą (ypač judančių detalių), konstrukcinį vientisumą;
  • užtikrinti, kad ne rečiau kaip 1 kartą per 12 mėnesių būtų atlikta žaidimų aikštelių pagrindinė metinė kontrolė, kurios metu įvertinta jų įrangos, dangos atitiktis Lietuvos standartų reikalavimams, įskaitant meteorologinių veiksnių poveikį, supuvimą ar koroziją, įrangos saugos lygio pasikeitimą dėl atlikto remonto, pridėtų, pakeistų sudedamųjų dalių. Šią kontrolę turi atlikti akredituota įstaiga.

NVSC specialistai ragina aikštelių eksploatuotojus ar savininkus atsakingai laikytis nustatytų reikalavimų ir sudaryti saugias sąlygas vaikams žaisti. Jeigu pastebėjote netinkamas, nesaugias vaikų žaidimų aikšteles, nedelsdami kreipkitės nurodytais telefonais ir informuokite apie tai atsakingus asmenis. Jeigu ir toliau matote, kad problema buvo neišspręsta, praneškite NVSC pasirinktu būdu (informaciją apie kreipimosi būdus rasite čia.