Skip to main content

Leidimų – higienos pasų išdavimo ypatumai

Leidimas-higienos pasas apgyvendinimo paslaugų veiklai

 • Kas?
 • Kam?
 • Kodėl?
 • Kaip?

Leidimas-higienos pasas –

 • tai dokumentas, kuris liudija, kad ūkinės-komercinės veiklos sąlygos atitinka visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimus bei suteikia jo turėtojui teisę verstis jame nurodyta ūkine-komercine veikla.
 • Veiklos rūšys, kurioms būtinas leidimas-higienos pasas, yra nurodytos Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo 21 straipsnio 4 dalyje.

Leidimas-higienos pasas privalomas:

 • Viešbučių veiklai;
 • Motelių veiklai;
 • Svečių namų veiklai;
 • Kurortų sanatorijų veiklai;
 • Kurortų reabilitacijos centrų veiklai;
 • Kempingų veiklai;
 • Turizmo centrų veiklai;
 • Poilsio namų veiklai;
 • Jaunimo nakvynės namų veiklai.
 • Leidimus-higienos pasus Taisyklių nustatyta tvarka išduoda, atsisako išduoti, patikslina, sustabdo jų galiojimą, panaikina jų galiojimo sustabdymą, panaikina jų galiojimą, išduoda jų dublikatus visuomenės sveikatos centras apskrityje, kurios teritorijoje fizinis, juridinis asmuo ar filialas versis (verčiasi) veikla.
 • Apgyvendinimo paslaugas teikiantys fiziniai (dirbantys su verslo liudijimais) ir juridiniai asmenys privalo turėti LHP. 
 • LHP išduodamas neribotam laikui.
 • LHP liudija, kad ūkinės komercinės veiklos sąlygos atitinka visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimus.
 • LHP išduodamas patalpoms, esančioms konkrečiu adresu.
  • nustatytos formos paraiška;
  • asmens tapatybę įrodančio dokumento kopija (fiziniams asmenims);
  • dokumentas, įrodantis teisę naudotis patalpomis;
  • patalpų, kuriose numatoma vykdyti ar vykdoma ūkinė komercinė veikla, kadastrinių matavimų (inventorizacinės) bylos eksplikacijas su patalpų brėžiniais arba jų kopijas (šis reikalavimas netaikomas nesudėtingiems statiniams).

Ūkinės komercinės veiklos sąlygų vertinimas

 • Jei numatoma tuo pačiu adresu vykdyti kelias skirtinguose Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo 21  straipsnio 4 dalies punktuose numatytas ūkinės komercinės veiklos rūšis, kiekvienai iš jų pateikiama atskira paraiška gauti leidimą-higienos pasą.
 • Vertinimo metu patikrinama ir įvertinama, ar pareiškėjo numatomos vykdyti ūkinės komercinės veiklos sąlygos atitinka visuomenės sveikatos saugos reglamentų (higienos normų) ir kitų visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.

Vertinimo metu turėsite pateikti:

 • 1) Darbuotojų asmens medicinines knygeles (F 048/a).
 • 2) Darbuotojų privalomojo pirmosios pagalbos mokymo ir privalomojo higienos įgūdžių mokymo kursų pažymėjimus.
 • 3) Vidaus tvarkos taisykles.
 • 4) Valymo ir dezinfekcijos priemonių naudojimosi instrukcijas ir biocidų saugos duomenų lapus (biocidai turi būti 2 tipo).
 • 5) Dokumentą, įrodantį saugų skalbinių tvarkymą, jei skalbiniai nėra skalbiami vietoje.
 • 6) Dokumentą, įrodantį saugų buitinių atliekų tvarkymą.
 • 7) Vandens tiekimo sistemos profilaktinių (techninių) priemonių (darbų) registracijos žurnalą.
 • 8) Geriamojo vandens (šalto ir karšto) mikrobiologinių tyrimų protokolus legionelėms nustatyti.

LABORATORINIAI TYRIMAI

 • Geriamojo vandens cheminis ir mikrobiologinis tyrimas privalo būti atlikti, jei ūkinėje komercinėje veikloje yra naudojamas ne viešai tiekiamas geriamasis vanduo. 
 • Iš aplinkos sklindančio triukšmo matavimai privalo būti atlikti Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo 21 straipsnio 4 dalies 2, 4, 5, 6 punktuose nurodytų veiklų atitinkamose patalpose, numatytose Lietuvos higienos normoje, reglamentuojančioje triukšmo ribinius dydžius.
 • Šių laboratorinių tyrimų atlikti nereikia, kai laboratoriniai tyrimai šioje ūkinės komercinės veiklos vykdymo vietoje yra atlikti ne vėliau kaip prieš vienerius metus ir ūkinės komercinės veiklos sąlygos nepakito.
 • Laboratoriniai tyrimai privalo būti atlikti akredituotose arba atestuotose laboratorijose. Mėginį geriamojo vandens laboratoriniams tyrimams paimti privalo mėginio geriamojo vandens laboratorinių tyrimų paėmimui akredituota arba atestuota laboratorija.

LHP neišduodamas:

 • patalpų, kuriose numatoma vykdyti ūkinę komercinę veiklą, paskirties pogrupis pagal Nekilnojamojo turto registro duomenis neatitinka ūkinės komercinės veiklos, kuriai prašoma LHP;
 • per nustatytą terminą (5 darbo dienų) pareiškėjas nesudarė LHP išduodančiai institucijai galimybių atlikti ūkinės komercinės veiklos vykdymo sąlygų vertinimą;
 • vertinimo pažymos išvadose nurodyta, jog ūkinės komercinės veiklos sąlygos neatitinka visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimų;
 • per 45 dienas nuo rašto išsiuntimo dienos pareiškėjas nepateikė laboratorinių tyrimų, reikalingų ūkinės komercinės veiklos sąlygoms įvertinti, protokolų ir / ar neištaisė I etape nustatytų trūkumų ir neatitikimų visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimams.

LHP turėtojų pareigos

 • LHP turėtojai privalo laikytis visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, taikomų vykdomai ūkinei komercinei veiklai, bei vykdyti ūkinę-komercinę veiklą tomis sąlygomis, kurios deklaruotos paraiškoje gauti LHP.
  • LHP turintys fiziniai, juridiniai asmenys ir filialai privalo informuoti LHP išdavusią instituciją:
 • a)  apie pasikeitusius LHP įrašytus duomenis (juridinis asmuo ir filialas – pavadinimą, buveinės adresą, pakeistą kodą (suteiktą naują kodą); fizinis asmuo – asmens duomenis, adresą, kuriuo galima siųsti korespondenciją) ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo šių duomenų pakeitimo;

  b) apie pasikeitusias ūkinės komercinės veiklos vykdymo sąlygas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šių sąlygų pasikeitimo.

LHP galiojimas sustabdomas, jeigu:

 • valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės metu nustatoma, kad ūkinės komercinės veiklos sąlygos nebeatitinka visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimų ir asmuo per numatytą terminą nepašalina nurodytų trūkumų ir (ar) pažeidimų;
 • LHP turėtojas pateikia prašymą sustabdyti leidimo-higienos paso galiojimą.

LHP galiojimo galiojimo panaikinimas jeigu

 • LHP turėtojas pateikia prašymą panaikinti LHP galiojimą;
 • fizinis, juridinis asmuo ar filialas per 6 mėnesius nuo LHP galiojimo sustabdymo nepateikė įrodymų dėl trūkumų ir (ar) pažeidimų, dėl kurių buvo priimtas sprendimas sustabdyti LHP galiojimą;
 • juridinis asmuo ar filialas likviduojamas ar reorganizuojamas, keičiant ūkinės komercinės veiklos vykdymo vietą, fizinis asmuo miršta;
 • fizinis, juridinis asmuo netenka teisės naudotis patalpomis ir (ar) įranga, kuriose ar su kuria vykdyti ūkinę komercinę veiklą buvo išduotas LHP.