Skip to main content

Mikroklimato reikalavimai

Gyvenamosiose, ugdymo, laisvalaikio organizavimo patalpose turi būti natūralus vėdinimas, užtikrinamas varstomais langais.

Stacionarių globos įstaigoje įrengtų patalpų mikroklimatas turi atitikti 2009m. gruodžio 29d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-1081 patvirtintos Lietuvos higienos normos HN 42:2009 „Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas“ https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.362676 

Mikroklimato reikalavimai

 • Oro t°: 
  • šaltuoju metų periodu turi būti 18–22 °C, 
  • šiltuoju-18–28 °C
 • Santykinė oro drėgmė: 
  • šaltuoju metų turi būti 35–60 %,
  • šiltuoju-35–65 %
 • Oro judėjimo greitis: 
  • šaltuoju metų periodu turi būti 0,05–0,15 m/s, 
  • šiltuoju -0,15–0,25 m/s

Gyvenamosiose patalpose oro kokybė, triukšmo lygis turi atitikti teisės aktų nustatytus reikalavimus 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gegužės 10 d. įsakymas Nr. V-362 ,,Dėl Lietuvos higienos normos HN 35:2007 ,,Didžiausia leidžiamų cheminių medžiagų (teršalų) koncentracija gyvenamosios aplinkos ore“ patvirtinimo“ https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.297779/asr 

HN 33:2011 ,,Akustinis triukšmas. Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ patvirtinimo.https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.402074/asr